Gå direkt till
Små basar–stora utmaningar Fabriks- eller hantverksjusterat
Fallgropar fabriksjusterat Så växer tonen
Kontrabasens mensur Grebbrädan
Ljudpinnens/ stallets placering Instrumentvård

Kontrabasen en grund

Kontrabasens uppgift kan egentligen inte betonas tillräckligt. Den är själva golvet i musikens hus.
De senaste årens ökade intresse, speciellt vad gäller yngre bassister, är mycket inspirerande. Utvecklingen har blivit möjlig då bl.a. jag har kunnat leverera små instrument. Nu finns det kontrabasar tillräckligt små för att passa 5-åringar! Det ställs stora krav på basen för att den ska vara så lättspelad och välklingande som möjligt. Vid en professionell justering måste största vikt lägas vid:
  • konkav greppbräda
  • korrekt tillpassad översadel
  • väl tillpassat stall
  • ljudpinnen
  • väl fungerande mekanik
  • rätt strängar
Upp

Små basar – stora utmaningar

Låg stränghöjd är så viktig för att inte ytterligare försvåra spelandet för speciellt de små eleverna. Här finns ett problem, nämligen att mjuka strängar har en hög amplitud (dvs svänger mycket) och alltså önskar ett högre stall. Detta för att inte durra mot greppbrädan. För att undvika en del av dessa problem, kan stallskruvar monteras på stallet. Detta möjliggör justering av stränghöjden med en enkel handrörelse. En motsättning mellan en liten bas och ett stort basljud finns. Men tillgången på lämpliga storlekar på basar överväger ett för tunt ljud.
Upp


Fabriks- eller hantverksjusterat

När enklare stråkinstrument byggs lägger man liten vikt vid injusteringen då det är ett tidskrävande moment som ställer bestämda krav på hantverkaren. En "fabriksjusterad" bas innebär endast att stallet står upp med strängarna monterade - utan någon som helst tillpassning! En ung musikant ställer med all rätt högre anspråk på ett väl injusterat instrument jämfört med en erfaren, som kan kompensera bristande tillpassning med teknik. Förvissa dig om att injusteringen av instrumentet utförs av en fackman.

Några fallgropar på ett "fabriksjusterat" instrument

En slarvigt placerad ljudpinne kan lätt skada eller orsaka en spricka i locket - dessutom är placeringen och tillpassningen av största vikt för instrumentets klang. Den intresserade kan lätt kontrollera detta med en tandläkarspegel!

En greppbräda skall vara konkav och inte konvex. Fel form orsakar durr. Kontrollera om greppbrädan är av svärtad hårdträ eller riktig ebenholts. Ebenholtsgreppbräda skapar en förutsättning för ett långt brukande utan problem med nedslitning och missljud. Kontrollera att det finns "luft" mitt under strängen genom att trycka ned den vid båda ändarna av greppbrädan.

Ett felaktigt stall - för högt eller för lågt - skapar olika problem för musikanten, alltifrån ömma fingertoppar till "durr". Utformningen av stallets linje skall också göra det lätt att spela på en sträng i taget.

Trög mekanik skapar irriterande och farliga situationer - för barn ställs ännu högre krav på lättstämda instrument.

Strängar
finns i mycket olika fabrikat och prisläge. Kontrollera att det är en bra kvalitet och att strängarna är till rätt mensur. Inte sällan används avklippta strängar till mindre instrument, det är förkastligt.

Upp

ljudpinneSå här växer tonen

De vibrationer som skapas av stråkens friktion mot strängen fångas upp av stallets fötter och förmedlas via den neutrala punkten på basen det vill säga mensurlinjen (a). Ljudpinnens funktion är att förmedla vibrationerna till botten och utgöra en förstärkare (hävstång!).Den ena stallfoten vilar på basbjälken, som sprider vibrationerna över hela locket. Vid den andra foten (b) står ljudpinnen (c) bakom stallet (något spänd mot lock/botten). F-hålens funktion är både att frigöra lockets rörelseförmåga (många avskurna fibrer) samt att släppa ut de akustiska vibrationerna (dvs musiken) till rummet. Nu klingar hela instrumentet och det omgivande rummet.Stallets och ljudpinnens placering är givetvis av central betydelse! Studera skissen ovanför.
Upp

kontrabas mensurKontrabasens mensur

Kontrabasens och cellons mensur skiljer sig helt från violinens och violans. Förhållandet mellan hals- och kroppsmensur är 7 till 10. Om vi mäter basens strängmensur till (S) 17/17 blir halsmensuren (N) 7/17 och kroppsmensuren (B) 10/17.
Kontrollera självMät strängmensuren (tex 108 cm) och dividera måttet med 17 (6,35 cm). Multiplicera därefter talet med 7 (44,5 cm) det är halsmensuren. Multiplicera åter talet med 10 (63,5 cm) det är kroppsmensuren.
Upp

Greppbrädan

En konkav greppbräda ger en lättspelad bas. Detta för att strängarna kan ligga lågt utan att durra mot brädan på mitten där strängarnas rörelse är störst. Mäter du kan ett riktmärke vara ca 7 mm stränghöjd på en 1/2-bas vid greppbrädans nedre del under G-strängen.
Kontrollera greppbrädans form genom att trycka strängen mot greppbrädan vid dess början och slut. Ett avstånd under strängen mitt på greppbrädan som är minst ett par mm behövs.
Upp

Teckning f-hål 8 kb

stallLjudpinnens och stallets placering

Stallet skall stå där det klyvs av en tänkt linje mellan de inre markeringarna i f-hålen (egentligen det högra) och i sidled tangera linjen från f-hålens inre druvor. Ljudpinnen står i utgångsläget en locktjocklek bakom stallet. Stallet vänds så att den av märgstrålar randiga sidan vänds mot stränghållaren i 90 graders vinkel gentemot locket. Detta skapar de bästa förutsättningarna för ett rakt stall med ett långt liv.
Upp

Instrumentvård

Trä som stråkinstrument byggs av, är levande naturmaterial, som hela tiden reagerar på omgivningen. Känslighet för växlingar i temperatur och fuktighet kan skapa problem. Av fukt sväller t.ex. gran, upp till två procent på tvären. På vintern krymper det alltså lika mycket. Detta kan orsaka torrsprickor, speciellt vanligt på celli, kalla och torra vintrar.
instrumentvårdExtrema omställningar bör undvikas så långt detta är möjligt. På vintern då riskerna är stora är det lämpligt att slussa instrumentet från ute- till innetemperatur. Låt instrumentet ligga kvar i sitt etui en stund, så att omställningen går sakta. Vissa basar mår bättre av en sena i naturmaterial (dvs sena!). Den är ju töjbar och tillåter en viss rörelse, det kan i en del fall eliminera sprickor och skador i lock. Efter varje spelning bör du torka av harts, smuts och damm med en mjuk duk. Vid kraftigare nedsmutsning kan speciell instrumentpolish användas, men tänk på att det är försiktig putsning och ytterst små mängder polish som gäller. För enstaka besvärliga fläckar använd det egna enzymberikade "specialmedlet" saliv.

Strängarnas livslängd och basens lättstämdhet ökar med grafit på översadel och stall dvs de ställen där strängen ligger an. En blyertspenna av mjukaste sort är bra att ha till hands. När strängarna skall bytas, byter du alltid en i taget för att undvika att ljudpinnen ramlar eller flyttas. Trög mekanik blir smidigare med torr tvål eller stearin!

Förvara
aldrig en kontrabas hängande i snäckan. En stor bas väger över 10 kg och halsinfästningen är inte gjord för sådana påfrestningar. Använd helst ett instrumentställ. Många dyra och onödiga reparationer kan därmed undvikas.

Kontrollera
med jämna mellanrum att sprickor i trä och limfog ej uppstår. Missljud eller durrande kan vara en indikation på detta. Kritiska positioner är vid höger f-hål, limfog höger axel lock/sarg, limfog nedre sarg mot lock och botten.
Missljud kan även bero på en skadad spinning på sträng, durr från översadel eller en lös stackel.
Upp
 
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se